Logo_de-noimi90v1fefzt1me4s7qh89d4hji4l8trlwogfn8q
  • Angličtina
  • Nemčina
  • Slovenčina

Vzdelávanie a
literatúra

Vzdelávanie FSM-terapeutov s Carolyn McMakin || 2020

Liečebná metóda s frekvenčne-špecifickým mikroprúdom nie je veľmi zložitá, ak má terapeut kvalitné všeobecné znalosti o fyziológii, predovšetkým o nervoch, svaloch a kĺboch, orgánoch a psychike.
Dôležité je tiež poznať skryté vzťahy pri vzniku chorôb, najmä čo sa týka toxínov, stravovania, liekov alebo všeobecných životných podmienok. Dobrým predpokladom na úspešné použitie FSM sú taktiež dostatočné skúsenosti s palpáciou, prehmataním tela.

Všetci terapeuti, ktorí chcú používať systém TimeWaver Frequency McMakin, budú vyškolení v TimeWaver Akadémii Carolyn McMakinovou a naším tímom. Poznanie kontradikcií a rizík je  pri používaní FSM taktiež dôležité.

Stav štúdií je pre menej známy proces, akým je FSM, prekvapivo dobrý. Nižšie uvádzame abstrakty niektorých publikácií a štúdií:

Journal of Bodywork and Movement Therapies (2005) 9, 169–176

Cytokine changes with microcurrent treatment of fibromyalgia associated with cervical spine trauma

McMakin C, Gregory W, Phillips T

„Podľa našich skúseností nie sú pri redukovaní bolesti alebo liečbe tohto druhu fibromyalgie účinné žiadne iné liečebné postupy alebo kombinácie frekvencií. […] Aj napriek tomu poukazujú výsledky tejto liečby v inak zložitej skupine pacientov na to, že daná liečebná metóda zdôvodňuje ďalšiu charakterizáciu v štúdiách, ktoré obsahujú zdanlivé vyliečenia, prispôsobené kontroly a rozšírený monitoring cytokínov a neuropeptidov.“

Current Review of Pain 1999, 3:440-446, Current Science Inc. ISSN 1069–5850

A Role for Inflammation in Chronic Pain

Tal M

Department of Anatomy and Cell Biology, School of Dentistry and Medicine, The Hebrew University Hadassah, P.O. Box 12272, Jerusalem 91120, Israel.
„Táto správa sa venovala len zlomku dostupných údajov o interakcii medzi zápalovými produktmi a procesom chronickej bolesti. Naše chápanie funkčných mechanizmov, na ktorých sa podieľajú produkty, predovšetkým cytokíny a vyvolávajú pritom abnormálne prejavy bolesti, sa nachádza ešte len v počiatočnom štádiu. Ale aj v tomto štádiu jestvuje exkluzívna potenciálna rola pre zápaly pri chronických syndrómoch bolesti, predovšetkým tam, kde nerozpoznávame otvorené poranenia nervov, ako pri bolestiach chrbta. Je možné, že biochemické a fyziologické zmeny (mediátory zápalovej fázy), ktoré sa vyskytujú pozdĺž trasy bolesti (nociceptory, periférny nerv, DRG, centrálne neuróny v mieche) senzibilizujú toto alebo všetky tieto miesta pozdĺž trasy bolesti a môžu tak viesť k bolestivým stavom.“

Pain Med. 2007 May-Jun;8(4):295-300.

Effectiveness of transcutaneous electrical nerve stimulation and interferential current in primary dysmenorrhea.

Tugay N, Akbayrak T, Demirtürk F, Karakaya IC, Kocaacar O, Tugay U, Karakaya MG, Demirtürk F.

„Rovnako transkutánna elektrická stimulácia nervov, ako aj interferenčný prúd, sa javia byť pri primárnej dysmenorey účinné. Keďže sú na rozdiel od analgetík bez potenciálne škodlivých účinkov a literatúra pre túto formu terapie žiadne škodlivé účinky neuvádza, ani neboli takéto účinky pozorované v rámci tejto štúdie, javí sa byť klinická štúdia o ich účinnosti v porovnaní s neliečenými a placebom liečenými kontrolovanými skupinami odôvodniteľná.“

J Bodyw Mov Ther. 2010 Jul;14(3):272-9. doi: 10.1016/j.jbmt.2010.01.009. Epub 2010 Feb 19.

The efficacy of frequency specific microcurrent therapy on delayed onset muscle soreness.

Curtis D, Fallows S, Morris M, McMakin C.

„Táto štúdia porovnáva účinky frekvenčne špecifickej mikroprúdovej terapie (FSM) s placebo terapiou pri svalovej horúčke (DOMS), aby sa zistilo, či určité frekvencie na dvoch kanáloch prinesú lepšie výsledky, ako jednokanálová mikroprúdová terapia, ktorá sa v porovnaní s placebo terapiou pri DOMS ukázala ako neúčinná. Prihlásilo sa 18 mužských a 17 ženských zdravých účastníkov (priemerný vek 32+/-4,2 rokov). Po 15-minútovom zahriatí na bežeckom páse a 5 submaximálnych excentrických svalových kontrakciách absolvovali účastníci na stroji Leg Curl 5 sád maximálne 15 ľubovoľných excentrických svalových kontrakcií s jednou 1-minútovou pauzou medzi sadami. Po cvičení bola jedna noha určená na liečbu (T) (20 min frekvenčne podmienenej mikroprúdovej stimulácii), zatiaľ čo druhá noha účastníka slúžila na kontrolu (NT). Svalová horúčka bola hodnotená pre každú nohu po dokončení cvičenia a po 24, 48 a 72 hodinách na vizuálnej analógovej stupnici s rozsahom od 0 (žiadne bolesti) až 10 (najhoršie bolesti). Na začiatku štúdie nebol zistený žiadny výrazný rozdiel p=1,00. Po cvičení sa objavil výrazný rozdiel po 24h (T=1.3+/-1.0, NT=5.2+/-1.3, p=0.0005), po 48h (T=1.2+/-1.1, NT=7.0+/-1.1, p=0.0005) a po 72h (T=0.7+/-0.6, NT=4.0+/-1.6, p=0.0005). FSM terapia poskytla pri všetkých meraných úsekoch výraznú ochranu pred svalovou horúčkou.“

Nat Rev Mol Cell Biol. 2011 Feb;12(2):104-17. doi: 10.1038/nrm3048.

Feedback regulation of EGFR signalling: decision making by early and delayed loops.

Avraham R, Yarden Y.

“Ľudské informačné prenosové systémy vždy obsahujú regulačné komponenty, ktoré sa odrážajú v biologických systémoch prostredníctvom hustých spätnoväzbových a predkontrolných slučiek. Tento typ systémového riadenia je ilustrovaný pozitívnymi a negatívnymi spätnoväzbovými slučkami (napr. endocytóza a defosforylácia receptorov), ktoré umožňujú rastovým faktorom a receptior-tyr-kinázam rodiny epidermal growth factor receptor (EGFR)/ERBB regulovať bunkové funkcie. Novšie štúdie ukazujú, že zhromažďovanie regulačných slučiek spätnej väzby môže vykonávať výpočtové úlohy, ako je napríklad dekódovanie ligandovaej špecificity, transformácia odstupňovaných vstupných signálov na digitálny výstup a regulácia reakčnej kinetiky. Aberantné spracovanie signálu a regulácia spätnej väzby môžu viesť k poruchám spojeným s patológiami, ako je rakovina.”

Clin Ophthalmol. 2015 Dec 17;9:2345-53. doi: 10.2147/OPTH.S92296.

Microcurrent stimulation in the treatment of dry and wet macular degeneration.

Chaikin L, Kashiwa K, Bennet M, Papastergiou G, Gregory W.

„Výrazné zmeny pozorované počas tohto obdobia, spojené s kontinuálnym zlepšovaním pre pacientov, ktorí v liečbe pokračovali jedenkrát v mesiaci, sú pre budúce štúdie povzbudivé. Pozorované zmeny ukazujú potenciálny účinok mikroprúdu na spomalenie a možno aj zlepšenie vekom podmienenej degenerácie makuly, tak vlhkej, ako aj jej suchej formy. Táto štúdia však nemá žiaden kontrolný rámec, preto by mali byť výsledky vnímané opatrne. Randomizované, dvojito slepé, kontrolované štúdie sú nevyhnutné na to, aby bolo možné určiť dlhodobý účinok.“

Nonpharmacologic Treatment of Neuropathic Pain Using Frequency Specific Microcurrent

McMakin C

„Dvojkanálový, frekvenčne špecifický mikroprúd viedol k dramatickým zlepšeniam v prípadovej štúdii venovanej pacientom s chronickými neuropatickými bolesťami. Liečba je neinvazívna, málo riziková, rozšírená, relatívne nenákladná a javí sa byť bez signifikantných vedľajších účinkov. Mala by byť vykonaná kontrolovaná štúdia, aby sa podarilo ďalej vyhodnotiť jej účinnosť u tejto inak zložitej skupiny pacientov.“

Poznámka: Systémy TimeWaver sú medicínske produkty na liečbu bolestí, fibromyalgie, bolesti kostí a migrén ako aj na podpornú liečbu psychických ochorení ako depresií, stavoch úzkosti a s tým spojenými poruchami spánku. Akékoľvek iné použitie systémov TimeWaver školská medicína neuznáva z dôvodu chýbajúcich dôkazov v zmysle školskej medicíny.

Odborné informácie pre členov liečebných povolaní
TimeWaver © Copyright 2020

Scroll to Top